معاونت پژوهش وفناوری سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دكتر حسین جعفری

نشانی : بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي - صندوق پستی:1113-19395

تلفن :    22419707

نمابر :  22419706

پست الکترونیکی:h.jafary@areeo.ac.ir

____________________________________________________

 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مهندس کریم احمدی صومعه

نشانی: بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي - صندوق پستی:1113-19395

 تلفن :    22400832 ، 22400857

نمابر :  22400568

پست الکترونیکی: 
kahmadi@abrii.ac.ir 
 ________________________________________________________________ 

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دکتر عبدالله مخبر دزفولی

نشانی: بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي - صندوق پستی:1113-19395

 تلفن :    22413806

نمابر :  22400948

پست الکترونیکی:
a.mokhber@areeo.ac.ir 


 ________________________________________________________________ 

 
معاونت آموزش و ترویج  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دكتر عطاالله ابراهیمی

تلفن : 6، 66430444-021
 
فاکس: 66430449-021
 
پست الکترونیکیataollah.ebrahimi@sku.ac.ir
 
__________________________________________________________  
 
 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0