سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی کشور است. بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحد های آموزشی آن با قدمتی نزدیک به هشتاد سال، تحولات عظیمی را در بخش کشاورزی بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند.

    در تیرماه سال 1353 قانون تشكیل “سازمان تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی” وابسته به وزارت كشاورزی و منابع طبیعی با هدف تمركز و توسعه فعالیتهای كشاورزی و منابع‌طبیعی و هماهنگی با پیشرفتها و تحقیقات جهانی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    در اردیبهشت ماه سال 1354 قانون تشكیل“سازمان آموزش كشاورزی” وابسته به وزارت كشاورزی و منابع طبیعی به تصویب مجلس شورای ملی گردید.

    در اردیبهشت ماه سال 1357 مجموعه تشكیلات تفصیلی“سازمان تحقیقات كشاورزی و منابع‌طبیعی” وابسته به وزارت كشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیات امناء آن رسید.

    در خردادماه سال 1359 با تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع مشكلات سازمان تحقیقات كشاورزی و منابع‌طبیعی وظایف واختیارات هیئت امناء سازمان مذكور كه در قانون تشكیل این سازمان مصوب مورخ نهم تیرماه 1353 تعیین گردیده بود به وزیر كشاورزی و منابع‌طبیعی واگذار گردید.

    در آذر ماه سال 1362 با تصویب قانون تشكیل ”وزارت جهاد سازندگی“ و طبق ماده 4 قانون مزبور كلیه وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی واگذار و از آن پس وزارت كشاورزی و عمران روستایی، وزارت كشاورزی نامیده شد.

    در مهر ماه سال 1369 با تصویب قانون تفكیك وزارتین جهاد سازندگی و كشاورزی كلیه امور مربوط به زراعت، آب و خاك داخل مزرعه و هیات های هفت نفره بر عهده وزارت كشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیا وگسترش و بهره برداری از منابع طبیعی،كلیه اموردام و طیوروعمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی و آب رسانی روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگی قرارگرفت.

    در بهمن ماه سال 1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در سی و ششمین و سی و هفتمین جلسات شورای عالی اداری تشكیل“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی” با الحاق سازمان آموزش كشاورزی و انتزاع وظایف مربوط به ترویج كشاورزی از حوزه ستادی وزارت كشاورزی به تصویب رسید.

    در شهریور ماه سال 1376 مجموعه اهداف، وظایف و پستهای“سازمان تحقیقات، آموزش وترویج كشاورزی”، موسسات و مراكز تابعه آن براساس ضوابط اجرایی تبصره 33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید نهایی سازمان امور اداری و استخدامی كشور رسید.

    در دیماه سال 1379 با مصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای اصلاح و بهسازی تشكیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار كشاورزی و منابع‌طبیعی و افزایش كمی و كیفی محصولات كشاورزی و در جهت تامین مواد غذایی، رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و همچنین در جهت انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امكانات و نیروی انسانی موجود وزارتخانه‌های كشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد كشاورزی تشكیل گردید.

    در سال 1380 در اجرای قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی معاونت آموزش و تحقیقات از حوزه وزارت جهاد سازندگی (سابق) با كلیه موسسات و مراكز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقیقات واكسن و سرم‌سازی رازی، موسسه تحقیقات دامپروری(موسسه تحقیقات علوم دامی كشور)، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مركزتحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری، مركز تحقیقات مهندسی (پژوهشكده مهندسی جهاد) و مركز آموزش عالی امام خمینی (ره) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی ادغام گردیدند.

    در تیرماه 1381 براساس نود و سومین جلسه مورخ 15/4/81 شورای عالی اداری اصلاح ساختار تشكیلاتی وزارت جهادكشاورزی در رابطه با وظیفه ترویج كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی به تصویب رسید و كلیه وظایف و فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی بخش كشاورزی وزارت جهادكشاورزی در موسسات، شركت‌های دولتی، مراكز و واحدهای سازمانی مستقل از سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی در این سازمان تجمیع گردید و با این اصلاحیه نام سازمان مذكور از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی به سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی تغییر یافت و در اجرای این مصوبه مركز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی (انتزاع از حوزه ستادی وزارت)، موسسه تحقیقات شیلات ایران (الحاقی از شركت سهامی شیلات ایران)، مركز تحقیقات چای (الحاقی از سازمان چای كشور)، مركز تحقیقات كرم ابریشم (الحاقی از شركت پرورش كرم ابریشم ایران) به سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی انتقال یافتند.

    در تیرماه 1381 به استناد ماده (2) قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیات محترم وزیران رسید.

    


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0