به استناد آئین نامه شورای فناوری اطلاعات، وزارت خانه ها و دستگاه های مستقل ( مصوب سال 1386 ) و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با وظایف مرتبط با امور امنیت فضای مجازی ( مصوب سال 1399 ) و به منظور تبیین سیاست ها و تصویب برنامه های حوزه فناوری اطلاعات سازمان، با حکم آقای دکتر مجتبی خیام نکوئی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس شورای فناوری اطلاعات و فضای مجازی تات،  اعضای دوره چهارم شورا به مدت دو سال ( 1401 و 1402 ) به شرح زیر منصوب شدند:

  1. مهندس کریم احمدی صومعه - نایب رئیس شورا
  2. دکتر حسین فرازمند - دبیر و عضو شورا
  3. دکتر حسین جعفری - عضو شورا
  4. دکتر عبداله مخبر دزفولی - عضو شورا
  5. دکتر عطالله ابراهیمی - عضو شورا
  6. آقای سعید زهره ای - عضو شورا
  7. آقای فرجام ناظری - عضو شورا
  8. مهندس نوشین طهماسبی  - عضو شورا

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0