آئين نامه شوراي انتشارات
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي


مقدمه:
با توجه به گسترش فعاليتهاي علمي در واحدهاي تابعه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و به منظور توسعه،هدايت، حمايت و نظارت بر فعاليتهاي انتشاراتي و ارتقاء سطح كمي و كيفي نشر در سازمان، شوراي انتشارات سازمان وكميته هاي انتشارات واحدهاي تابعه با اعضا و وظايف زير تشكيل ميگردند. هدف شورا و كميته هاي مزبور، سياستگذاري،هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي انتشاراتي به منظور بهبود و ارتقاء وضعيت نشر آثار علمي در بخش كشاورزي است.
منظور از انتشارات در اين آئين نامه مجموعه يا نوشته اي است كه در قالب کتاب ، تک نگاشت، مجلات علمي، مجلات ترويجي، دستورالعمل فني، نشريه فني، نشريه ترويجي، نرم افزار، منابع ديداري و شنيداري، طبق " شيوه نامه گردآوري،تأيید و اختصاص شماره فروست به اسناد و مدارک علمي "(كاغذي - الكترونيكي) منتشر ميشود.


ماده 1 -ترکیب  اعضای شورا
1-1 . ترکیب  اعضای شورای انتشارات سازمان:
اعضاي شوراي انتشارات سازمان 11 نفر و به شرح زير ميباشند:

معاون پژوهش و فناوري سازمان به عنوان رئيس شورا، رئيس مركز علوم و فناوري اطاعات كشاورزي به عنوان دبير شورا و 9 نفر از اعضاي هيئت علمي سازمان و موسسات تحقيقاتي تابعه، داراي سوابق و تجربيات مناسب انتشاراتي، به عنوان عضو حقيقي كه با حكم رئيس شورا به مدت 2 سال به عنوان عضو شورا منصوب مي شوند.

تبصره 1 : دبيرخانه شورا در مركز علوم و فناوري اطاعات كشاورزي سازمان مستقر ميباشد.

2-1 . تركیب اعضای كمیته انتشارات مؤسسه/ پژوهشگاه /پژوهشكده / مركز ملي:
اعضاي كميته مزبور حداكثر 7 نفر و تركيب آن به شرح زير مي باشد:

رئيس موسسه/ پژوهشگاه/پژوهشكده/ مركز ملي به عنوان رئيس كميته، معاون پژوهشي موسسات/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/مركز ملي به عنوان دبير كميته، رئيس بخش امور پژوهشي و يا عناوين مشابه و حداكثر 4 نفر از پژوهشگران داراي سوابق و تجربيات مناسب انتشاراتي در زمينه هاي تخصصي موضوعي با پيشنهاد معاون پژوهش و فناوري و با حكم رئيس كميته براي مدت 2 سال به عنوان عضو كميته انتخاب مي شوند.
تبصره 1 : بررسي تمامي آثار ترويجي بر عهده كميته انتشارات موسسه آموزش و ترويج كشاورزي خواهد بود.
تبصره ۲ : محل دبيرخانه كميته انتشارات موسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مركز ملي، در بخش امور پژوهشي، كتابخانه يا نهاد اطلاع رساني آن واحد خواهد بود.
تبصره ۳ : حكم رئيس كميته توسط رئيس شوراي انتشارات سازمان و حكم اعضاي حقيقي كميته انتشارات مؤسسه/پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مركز ملي از سوي رئيس آن واحد و به مدت 2 سال صادر ميشود.
تبصره ۴ : موسسات تحقيقاتي مي توانند در صورت نياز در پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي تابعه خود نسبت به ايجاد كارگروه انتشارات اقدام نمايند. بديهي است تاييد نهايي آثار بررسي شده در كارگروه ها، بر عهده كميته انتشارات موسسات ذيربط خواهد بود. رئيس و اعضاء كارگروه براي مدت 2 سال، توسط رئيس موسسه انتخاب مي شوند.


ماده 2- شرایط عضویت اعضای حقیقی در شورای انتشارات  سازمان و كمیته انتشارات موسسات/ 
پژوهشگاه/پژوهشكده ها/ مراكز ملي:

1-2 . اعضاي حقيقي شوراي انتشارات از ميان اعضاي هيئت علمي برجسته سازمان و داراي سوابق و تجربيات مناسب انتشاراتي و 2 نفر خارج از مؤسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مركز ملي در حوزه هاي تخصصي مرتبط انتخاب مي شوند.
2-2 . اعضاي انتخابي بايد داراي رتبه دانشياري يا حداقل 1۰ سال سوابق پژوهشي يا آموزشي باشند.
3-2 . اعضاي انتخابي بايد داراي آثار علمي چاپ شده (اعم از كتاب يا مقاله) در رشته تخصصي خود باشند.

تبصره 1 : انتخاب مجدد اعضاي حقيقي شورا براي دوره( هاي) بعد بلامانع خواهد بود.


ماده ۳ - نحوه تشكیل جلسات شورا وكمیته انتشارات: 
1-3 . جلسات شورا و كميته انتشارات براساس دستور جلسه و بر حسب ضرورت تشكيل خواهد شد.
2-3 . جلسات شورا و كميته انتشارات با شركت نصف به علاوه يک اعضا رسميت مي يابد.
3-3 . مصوبات شورا و كميته انتشارات با رأي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد كه توسط معاون پژوهش و فناوري سازمان در شوراي انتشارات و رئيس مؤسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مركز ملي در كميته انتشارات مربوطه ابلاغ ميگردد.

4-3 . صورتجلسه مصوبات كميته هاي انتشارات به دبيرخانه شوراي انتشارات سازمان و مصوبات كارگروه به موسسات ذيربط ارسال ميشود.


ماده ۴ -وظايف شورای انتشارات سازمان: 
1-4 . تدوين سياستها، برنامه ها و راهكارهاي توسعه و ارتقاء نشر آثار علمي در سازمان
2-4 . تدوين رويكردها و ضوابط پذيرش و نشر آثار علمي در سازمان
3-4 . برقراري ارتباط با وزارت علوم و سازمانهاي ذيربط در ارتباط با توسعه نشر آثار علمي
4-4 . ارائه و پيشنهاد برنامه هاي نوين در ارتقاء و ايجاد انگيزه در توسعه نشر آثار علمي
5-4 . پيشنهاد برگزاري جشنواره ها و مراسم هاي ويژه براي گراميداشت هفته كتاب ، آثار برجسته ملي و حمايت از نگارندگان و مبتكران آثار علمي 
6-4 . ارزيابي و نظارت بر نشر آثار علمي
7-4 . تاييد گزارش عملكرد سالانه شوراي انتشارات براي ارائه به شوراي تحقيقات سازمان يا واحدهاي مرتبط كه توسط دبيرخانه شوراي انتشارات تهيه مي گردد.
8-4. نظارت، هماهنگي و پيگيري براي مميزي و حل اختلافات احتمالي كميته انتشارات موسسات/ پژوهشگاه/ پژوهشكده ها/مراكز ملي
9-4 . ارزيابي و نظارت بر فعاليت كميته هاي انتشارات
10-4 . بررسي و تاييد انتشار مجلات علمي، مجلات ترويجي و اعضاي هيئت تحريريه


ماده 5 - وظايف كمیته انتشارات موسسات/ پژوهشگاه / پژوهشكد ه ها/ مراكز ملي: 
1-5 . تعيين اولويتها، موضوعات علمي و برنامه هاي انتشارات واحد مربوطه با رعايت سياست هاي ابلاغي از سوي شوراي انتشارات سازمان
2-5 . تهيه و ارسال گزارش عملكرد سالانه كميته به شوراي انتشارات سازمان
3-5 . تصويب سفارش تأليف، تدوين و ترجمه آثار علمي مورد نياز به مولفان و مترجمان
4-5 . بررسي و تصميم گيري درباره انتخاب داوران و ويراستاران و قبول يا رد اثر پيشنهادي براي چاپ و انتشار
5-5 . بررسي و اظهار نظر در مورد شمارگان و قطع اثر تاييد شده براي چاپ
6-5 . بررسي و تصميم گيري در خصوص حق الزحمه نويسندگان آثار علمي
7-5 . ارسال آثار تاييد شده به مركز علوم و فناوري اطلاعات كشاورزي جهت ثبت


اين آئين نامه در 5 ماده و ۶ تبصره در جلسه يكصد و بیست و هشت شوراي تحقيقات سازمان در تاريخ ۲۴ / 0۳ / 1۴00 به تصويب رسيد.

دریافت فایل آیین نامه شورا به فرمت pdf


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0