فهرست مشاورین سازمان به ترتیب الفبا

 

 دكتر محسن جهانشاهی، مشاور رئیس سازمان و رئیس پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور  

تلفن:  22413805
داخلی: 307

 

_______________________________________________________________

 سعید زهره ای مشاور رئیس سازمان و مدیرکل اداره کل حراست سازمان

تلفن:  22402015
دورنگار: 22414266
داخلي: 371

پست الكترونيكي :s.zohrei@areeo.ac.ir

_______________________________________________________________

 

دکتر محمد قدیری ابیانه مشاور رئیس سازمان و  مدیرکل دفتر حوزه ریاست

تلفن:  22400080
دورنگار: 22400568
داخلي: 200 و 201

_______________________________________________________________

 دکتر محسن مردی 

 مشاور عالی سازمان
​نشانی : بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 صندوق پستی:1113-19395

پست الکترونیکیm.mardi@areeo.ac.ir 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0