مدیران هماهنگی ترویج استانها


  1. علی اکبر نژاد رضا ،  آذربایجان شرقی

  تلفن:  041-34439806
  دورنگار:0411-4439807
  پست الكترونيكي: 
  sh.tarvij.azarbayjan-e@areo.ir  

  __________________________________________

  2. امین آقایی، آذربایجان غربی
  تلفن:  32720230-044
  نمابر: 2620234-0441
  پست الکترونیکی: 
   
  sh.tarvij.azarbayjan-w@areo.ir 
  ____________________________________

  3- علیرضا خواجوی ، اردبیل
  تلفن: 3744600، 3744636 - 0453
  نمابر: 3743959- 0453

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.ardabil@areo.ir  
  __________________________________________

  4- نصرت اله صالحی، البرز
  تلفن: 8-4411126-0263
  نمابر: 4429039-0263

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.alborz@areo.ir 
  __________________________________________

  5. محمود رضا افلاکی، اصفهان
  تلفن: 7913144، 7913143-0313
  نمابر: 7913166-0313

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.isfahan@areo.ir 
  __________________________________________

  6- همايون کریمی، ایلام
  تلفن:3330108-0841
  نمابر: 2220574-0843

  پست الکترونیکی:  sh.tarvij.ilam@areo.ir 
  __________________________________________

  7- رضا حسین پور،بوشهر

  تلفن: 2524188- 0771
  نمابر: 2523752-0771

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.bushehr@areo.ir 
  __________________________________________

  8- سید یوسف هاشمی،تهران

  تلفن: 81122941-021
  نمابر: 81122947- 021

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.tehran@areo.ir 
  __________________________________________

  9-فاطمه ميرساردو، جيرفت و كهنوج

  تلفن:  24110010-0348 ، 2411315 - 0348
  نمابر: 2411315-0348  
   
  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.kerman-s@areo.ir 
  __________________________________________

  10-پيام قاسمي، چهارمحال و بختياري
  تلفن: 32254690- 038
  نمابر: 2227715 3- 038 

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.chaharmahal@areo.ir 
  __________________________________________

  11-مهدی نوفرستی، خراسان جنوبي
  تلفن: 2422780 - 0563
  نمابر: 2226102 - 0563

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.khorasan-s@areo.ir 
  __________________________________________

  12- کاظم زمان زاده، خراسان رضوي

  تلفن:  37675983- 051
  نمابر: 8431501- 0511

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.khorasan-rz@areo.ir 
  __________________________________________

  13- حسین قربانی،خراسان شمالي
  تلفن: 2257858 - 0584
  نمابر: 2252424 - 05
  84

  پست الکترونیکی:  sh.tarvij.khorasan-n@areo.ir 
  __________________________________________

  14- علی کرد،خوزستان
  تلفن: 3359541 - 0611
  نمابر: 3359597 - 0611

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.khoozestan@areo.ir 
  __________________________________________

  15- مهدي قهرماني ،زنجان
  تلفن: 02433137267
  نمابر:02433543010
  پست الکترونیکی: sh.tarvij.zanjan@areo.ir 
  __________________________________________

  16- علی مؤمن،سمنان
  تلفن: 3440103 - 0233
  نمابر: 
  3440103 - 0233

  پست الکترونیکی:  sh.tarvij.semnan@areo.ir 
  __________________________________________

  17-بهزاد  شهركي، سيستان و بلوچستان

  تلفن: 244236  ، 2425083 -0541
  نمابر: 2425073 - 0541

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.sistan@areo.ir 
  __________________________________________

  18- حمیدرضا ابراهیمی، فارس

  تلفن:2297803- 2277234- 0711
  نمابر: 2299029 - 0711

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.fars@areo.ir 
  __________________________________________

  19- جهانگیر کاووسی،قزوين

  تلفن: 3360202 - 0283
  نمابر: 3360201 - 0283

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.qazvin@areo.ir 
  __________________________________________

  20- علي محمد ملاتقي،قم

  تلفن: 2126705-  0253
  نمابر: 2858231- 0253

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.qom@areo.ir 
  __________________________________________

  21- حجت اله كوشا،كردستان

  تلفن:14- 33282212 - 087
  نمابر: 33231885 - 087

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.kordestan@areo.ir 
  __________________________________________

  22-پرويز رستگاري، كرمان
  تلفن: 32520033 - 034
  نمابر: 32523697 -
  034
  پست الکترونیکی: sh.tarvij.kerman@areo.ir 
  __________________________________________

  23- نرگس عظیمی، كرمانشاه
   
   تلفن: 38382219 - 083
  نمابر: 38382218 - 083

  پست الکترونیکی:  
  sh.tarvij.kermanshah@areo.ir 
  __________________________________________

  24- محمد اميري اردكاني،كهگيلويه و بويراحمد
  تلفن: 33334572- 33334972 - 074
  نمابر: 33334972 - 074
  پست الکترونیکی: sh.tarvij.kohgiluyeh@areo.ir 
  __________________________________________

  25- حبیب اله کشیری،گلستان

  تلفن: 2225868 - 0173
  نمابر: 2224641 -
  0173
  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.golestan@areo.ir 
  __________________________________________

  26- اصغر جدی نیا،گيلان
  تلفن: 3334076 - 0133
  نمابر: 3320111 - 0133

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.gilan@areo.ir 
  __________________________________________

  27- عبداله مم وندی،لرستان
  تلفن: 3203902- 3223201 - 0661
  نمابر: 3203902 - 06611

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.lorestan@areo.ir 
  __________________________________________

  28- مجید بهادری، مازندران
  تلفن: 01133360191
  نمابر: 224328 - 0151

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.mazandaran@areo.ir 
  __________________________________________

  29-سید حسین هاشمی، مركزي
  تلفن: 3136311 - 0863
  نمابر: 3133393 - 0861

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.markazi@areo.ir 
  __________________________________________

  30- غلامرضا نظرنژاد،هرمزگان
  تلفن: 6671189 - 0763
  نمابر: 6671190 - 0761

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.hormozgan@areo.ir 
  __________________________________________

  31- كيوان زاهدي،همدان
  تلفن: 8284810 ، 8253555 - 0813
  نمابر: 8260306- 0811

  پست الکترونیکی: sh.tarvij.hamedan@areo.ir 
  __________________________________________

  32- یداله جواد پور (سرپرست)،يزد
  تلفن: 6249032 - 0351
  نمابر: 6232683- 0351

  پست الکترونیکی: 
  sh.tarvij.yazd@areo.ir


  6.1.4.0
  گروه دورانV6.1.4.0