مدیران هماهنگی ترویج استانها


1. علی اکبر نژاد رضا ،  آذربایجان شرقی

تلفن:  041-34439806
دورنگار:0411-4439807
پست الكترونيكي: 
sh.tarvij.azarbayjan-e@areo.ir  

__________________________________________

2. امین آقایی، آذربایجان غربی
تلفن:  32720230-044
نمابر: 2620234-0441
پست الکترونیکی: 
 
sh.tarvij.azarbayjan-w@areo.ir 
____________________________________

3- علیرضا خواجوی ، اردبیل
تلفن: 3744600، 3744636 - 0453
نمابر: 3743959- 0453

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.ardabil@areo.ir  
__________________________________________

4- نصرت اله صالحی، البرز
تلفن: 8-4411126-0263
نمابر: 4429039-0263

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.alborz@areo.ir 
__________________________________________

5. محمود رضا افلاکی، اصفهان
تلفن: 7913144، 7913143-0313
نمابر: 7913166-0313

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.isfahan@areo.ir 
__________________________________________

6- همايون کریمی، ایلام
تلفن:3330108-0841
نمابر: 2220574-0843

پست الکترونیکی:  sh.tarvij.ilam@areo.ir 
__________________________________________

7- رضا حسین پور،بوشهر

تلفن: 2524188- 0771
نمابر: 2523752-0771

پست الکترونیکی: sh.tarvij.bushehr@areo.ir 
__________________________________________

8- سید یوسف هاشمی،تهران

تلفن: 81122941-021
نمابر: 81122947- 021

پست الکترونیکی: sh.tarvij.tehran@areo.ir 
__________________________________________

9-فاطمه ميرساردو، جيرفت و كهنوج

تلفن:  24110010-0348 ، 2411315 - 0348
نمابر: 2411315-0348  
 
پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.kerman-s@areo.ir 
__________________________________________

10-پيام قاسمي، چهارمحال و بختياري
تلفن: 32254690- 038
نمابر: 2227715 3- 038 

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.chaharmahal@areo.ir 
__________________________________________

11-مهدی نوفرستی، خراسان جنوبي
تلفن: 2422780 - 0563
نمابر: 2226102 - 0563

پست الکترونیکی: sh.tarvij.khorasan-s@areo.ir 
__________________________________________

12- کاظم زمان زاده، خراسان رضوي

تلفن:  37675983- 051
نمابر: 8431501- 0511

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.khorasan-rz@areo.ir 
__________________________________________

13- حسین قربانی،خراسان شمالي
تلفن: 2257858 - 0584
نمابر: 2252424 - 05
84

پست الکترونیکی:  sh.tarvij.khorasan-n@areo.ir 
__________________________________________

14- علی کرد،خوزستان
تلفن: 3359541 - 0611
نمابر: 3359597 - 0611

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.khoozestan@areo.ir 
__________________________________________

15- مهدي قهرماني ،زنجان
تلفن: 02433137267
نمابر:02433543010
پست الکترونیکی: sh.tarvij.zanjan@areo.ir 
__________________________________________

16- علی مؤمن،سمنان
تلفن: 3440103 - 0233
نمابر: 
3440103 - 0233

پست الکترونیکی:  sh.tarvij.semnan@areo.ir 
__________________________________________

17-بهزاد  شهركي، سيستان و بلوچستان

تلفن: 244236  ، 2425083 -0541
نمابر: 2425073 - 0541

پست الکترونیکی: sh.tarvij.sistan@areo.ir 
__________________________________________

18- حمیدرضا ابراهیمی، فارس

تلفن:2297803- 2277234- 0711
نمابر: 2299029 - 0711

پست الکترونیکی: sh.tarvij.fars@areo.ir 
__________________________________________

19- جهانگیر کاووسی،قزوين

تلفن: 3360202 - 0283
نمابر: 3360201 - 0283

پست الکترونیکی: sh.tarvij.qazvin@areo.ir 
__________________________________________

20- علي محمد ملاتقي،قم

تلفن: 2126705-  0253
نمابر: 2858231- 0253

پست الکترونیکی: sh.tarvij.qom@areo.ir 
__________________________________________

21- حجت اله كوشا،كردستان

تلفن:14- 33282212 - 087
نمابر: 33231885 - 087

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.kordestan@areo.ir 
__________________________________________

22-پرويز رستگاري، كرمان
تلفن: 32520033 - 034
نمابر: 32523697 -
034
پست الکترونیکی: sh.tarvij.kerman@areo.ir 
__________________________________________

23- نرگس عظیمی، كرمانشاه
 
 تلفن: 38382219 - 083
نمابر: 38382218 - 083

پست الکترونیکی:  
sh.tarvij.kermanshah@areo.ir 
__________________________________________

24- محمد اميري اردكاني،كهگيلويه و بويراحمد
تلفن: 33334572- 33334972 - 074
نمابر: 33334972 - 074
پست الکترونیکی: sh.tarvij.kohgiluyeh@areo.ir 
__________________________________________

25- حبیب اله کشیری،گلستان

تلفن: 2225868 - 0173
نمابر: 2224641 -
0173
پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.golestan@areo.ir 
__________________________________________

26- اصغر جدی نیا،گيلان
تلفن: 3334076 - 0133
نمابر: 3320111 - 0133

پست الکترونیکی: sh.tarvij.gilan@areo.ir 
__________________________________________

27- عبداله مم وندی،لرستان
تلفن: 3203902- 3223201 - 0661
نمابر: 3203902 - 06611

پست الکترونیکی: sh.tarvij.lorestan@areo.ir 
__________________________________________

28- مجید بهادری، مازندران
تلفن: 01133360191
نمابر: 224328 - 0151

پست الکترونیکی: sh.tarvij.mazandaran@areo.ir 
__________________________________________

29-سید حسین هاشمی، مركزي
تلفن: 3136311 - 0863
نمابر: 3133393 - 0861

پست الکترونیکی: sh.tarvij.markazi@areo.ir 
__________________________________________

30- غلامرضا نظرنژاد،هرمزگان
تلفن: 6671189 - 0763
نمابر: 6671190 - 0761

پست الکترونیکی: sh.tarvij.hormozgan@areo.ir 
__________________________________________

31- كيوان زاهدي،همدان
تلفن: 8284810 ، 8253555 - 0813
نمابر: 8260306- 0811

پست الکترونیکی: sh.tarvij.hamedan@areo.ir 
__________________________________________

32- یداله جواد پور (سرپرست)،يزد
تلفن: 6249032 - 0351
نمابر: 6232683- 0351

پست الکترونیکی: 
sh.tarvij.yazd@areo.ir    6.1.9.0
    گروه دورانV6.1.9.0