وظايف سازمان
 

مطالعه و تحقيق به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.

تعيين سياست‌ها و راهبردهاي كاربردي و توسعه‌اي تحقيقات و آموزش، در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي بخش كشاورزي و نظارت بر حسن اجراي آنها .

تصويب يا پيشنهاد مقررات، ضوابط و تعرفه‌هاي مرتبط با وظايف و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد كشاورزي .

هدايت، راهبري و انجام كليه تحقيقات و آموزش‌هاي علمي - كاربردي و توسعه‌اي در زمينه ماموريت‌ها، اهداف، وظايف و فعاليت‌هاي وزارت جهادكشاورزي .

مطالعه، بررسي و ارزشيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح‌ها و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان .

تدوين و مديريت برنامه‌هاي راهبردي تحول آفريني، كارآمدي و بهينه‌سازي ساختارها، فرآيندها و فعاليت‌هاي سازمان.

هدايت، راهبري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌ها و تدوين استانداردهاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان.

هدايت و راهبري برنامه‌هاي آموزشي براي اصلاح هرم نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي.

برنامه‌ريزي و راهبري ارتباطات و همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد كشاورزي با مجامع، موسسات علمي، تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور .

برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و ارزشيابي راهبردي موسسات و مراكز وابسته و تابعه .

هماهنگي و همكاري تحقيقاتي و آموزشي با معاونت‌هاي اجرائي وزارت جهاد كشاورزي و ساير موسسات و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارت متبوع .

ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي و زمينه‌هاي آموزشي در چارچوب همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي با دانشگاهها، موسسات و مراكز پژوهشي و آموزشي داخلي و خارجي .

برنامه‌ريزي راهبردي براي پشتيباني برنامه‌ها و طرحها در ستاد، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته و تابعه سازمان .

مديريت جمع‌آوري، اطلاع‌رساني، نشر آمار، اطلاعات و يافته‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان.

انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط در چارچوب اهداف و ماموريت‌هاي سازمان .


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0