شنبه, 9 مهر 1401
 
موسسات تابعه

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند 

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر​

​​​​موسسه تحقیقات علوم باغبانی

موسسه تحقيقات برنج کشور 

موسسه تحقيقات پنبه
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال 
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
موسسه تحقيقات خاک و آب 
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور 
موسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور 
موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي 

موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور 

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور  
موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي 
پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي 
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري 
مرکز تحقيقات ابريشم 
مرکز ملي تحقيقات شوري

مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزي و منابع طبیعی


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0